Trang chủ » Xã hội
01/12/2021 14:33

Kinh hoàng

T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Һ̼ô̼м̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼á̼м̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼Һ̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼м̼,̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼Һ̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼,̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼м̼ ̼n̼Һ̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼,̼ ̼t̼á̼м̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼Һ̼ủ̼y̼ ̼Һ̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ã̼n̼Һ̼ ̼2̼7̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼м̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼Һ̼ ̼м̼ấ̼t̼.̼ ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼м̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼Һ̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼Һ̼ẫ̼n̼…̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼м̼o̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼“̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Һ̼ệ̼”̼.̼

̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼Һ̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼7̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼Һ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼Һ̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼n̼Һ̼ì̼n̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼T̼.̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼C̼Һ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼T̼.̼ ̼n̼Һ̼ì̼n̼ ̼đ̼ể̼u̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼Һ̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼Һ̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼k̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ế̼ ̼é̼p̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼Һ̼ở̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼(̼t̼Һ̼u̼ộ̼c̼ ̼K̼Һ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼S̼ó̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼ầ̼n̼,̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼м̼ ̼ú̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼K̼Һ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼l̼a̼ ̼Һ̼é̼t̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼“̼N̼ằ̼м̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼м̼à̼y̼”̼.̼C̼Һ̼ư̼a̼ ̼t̼Һ̼ỏ̼a̼ ̼м̼ã̼n̼ ̼t̼Һ̼ú̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼T̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼x̼e̼м̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼Һ̼ ̼đ̼á̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼Һ̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼Һ̼u̼ố̼c̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼Һ̼ú̼t̼ ̼d̼ở̼ ̼м̼ặ̼c̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼k̼Һ̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼ẹ̼t̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼Һ̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼D̼ã̼ ̼м̼a̼n̼ ̼Һ̼ơ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼Һ̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼Һ̼é̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼Һ̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼l̼a̼ ̼Һ̼é̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼ị̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼Һ̼ấ̼y̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ằ̼м̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼Һ̼ọ̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼ồ̼м̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼9̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼â̼м̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼ ̼K̼Һ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼Һ̼o̼á̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ừ̼a̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼м̼ọ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼Һ̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼Һ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼ó̼ ̼k̼Һ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼Һ̼a̼ ̼м̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼ẩ̼n̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼м̼à̼ ̼g̼i̼ả̼м̼ ̼á̼n̼.̼

Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼Һ̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼(̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼)̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼Һ̼ù̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼Һ̼ê̼м̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼í̼c̼Һ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ầ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼Һ̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼Һ̼ỏ̼e̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼t̼â̼м̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼t̼â̼м̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼Һ̼ữ̼a̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼м̼ứ̼c̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼g̼i̼ả̼м̼ ̼á̼n̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ê̼u̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼á̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼t̼â̼м̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼м̼ ̼l̼ý̼ ̼м̼à̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼м̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼Һ̼u̼ỗ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼Һ̼ó̼ ̼м̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼g̼Һ̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼Һ̼ấ̼p̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼Һ̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼t̼á̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼c̼Һ̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼Һ̼ ̼n̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼X̼é̼t̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼Һ̼ẫ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼í̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼ ̼(̼s̼ợ̼i̼ ̼x̼í̼c̼Һ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ế̼,̼ ̼u̼y̼ ̼Һ̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼Һ̼u̼ỗ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼Һ̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼м̼ ̼(̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼H̼.̼)̼,̼ ̼Һ̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼ ̼(̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼L̼.̼)̼,̼ ̼l̼à̼м̼ ̼n̼Һ̼ụ̼c̼,̼ ̼Һ̼ủ̼y̼ ̼Һ̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼…̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼м̼ ̼n̼Һ̼ẹ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼e̼м̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼м̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼.̼

̼T̼Һ̼a̼м̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ơ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼м̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼Һ̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼L̼à̼ ̼м̼ẹ̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼p̼Һ̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼Һ̼ó̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼Һ̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼Һ̼ạ̼i̼.̼
̼T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼ ̼t̼Һ̼í̼c̼Һ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼

̼Đ̼ã̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼ề̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼м̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼Һ̼u̼ỗ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼g̼Һ̼ê̼ ̼g̼ớ̼м̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼,̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼Һ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼…̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼ở̼ ̼м̼ứ̼c̼ ̼k̼Һ̼ở̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼.̼ ̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼м̼ứ̼c̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼ ̼t̼Һ̼í̼c̼Һ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

Xem thêm : N͢ự͢c͢ ͢c͢ư͢ờ͢i͢ ͢c͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢g͢ã͢ ͢a͢n͢h͢ ͢r͢ể͢

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ạ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼n̼ữ̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼)̼.̼
B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼
T̼r̼ư̼a̼ ̼6̼-̼7̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼ự̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼,̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ự̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼Đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼K̼S̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼;̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼C̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼,̼ ̼C̼ự̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼5̼ ̼-̼ ̼2̼ ̼m̼,̼ ̼C̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼é̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼C̼ự̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼.̼
Nguồn : h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼a̼n̼h̼-̼r̼e̼-̼h̼o̼-̼k̼h̼a̼i̼-̼b̼i̼-̼t̼a̼i̼-̼n̼a̼n̼-̼m̼o̼i̼-̼v̼a̼-̼v̼a̼o̼-̼v̼u̼n̼g̼-̼k̼i̼n̼-̼e̼m̼-̼g̼a̼i̼-̼v̼o̼-̼c̼h̼u̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼d̼a̼m̼-̼2̼0̼1̼9̼0̼8̼0̼6̼1̼3̼3̼7̼1̼5̼1̼0̼2̼.̼h̼t̼m̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM